Data

Postgres Full Text Search

Postgres has built-in functions to handle Full Text Search queries. This is like a "search engine" within Postgres.

Postgres Full Text Search

Dev

Migrating from Vim to NeoVim

I migrated to NeoVim, after six month with Vim.

Migrating from Vim to NeoVim

Web

Migrate to Cloudflare Pages

Cloudflare just released the Pages, with the most generous free tier, it is all set to compete with Netlify on this front. I just to try it out in this blog.

Migrate to Cloudflare Pages

Data Engineer

Spark on Kubernetes Performance Tuning

Spark Performance tuning is a process to improve the performance of the Spark, on this post, I will focus on Spark that runing of Kubernetes.

Spark on Kubernetes Performance Tuning

Data Engineer

Airflow 2.0 - Taskflow API

Chú trọng vào việc đơn giản hóa và rõ ràng cách viết Airflow DAG, cách trao đổi thông tin giữa các tasks, Airflow 2.0 ra mắt Taskflow API cho phép viết đơn giản và gọn gàng hơn so với cách truyền thống, đặc biệt vào các pipelines sử dụng PythonOperators.

Airflow 2.0 - Taskflow API

Data Engineer

Tại sao nên triển khai Apache Spark trên Kubernetes

Spark đã quá nổi tiếng trong thế giới Data Engineering và Bigdata. Kubernetes cũng ngày càng phổ biến tương tự, là một hệ thống quản lý deployment và scaling application. Bài viết này bàn đến một số lợi ích khi triển khai ứng dụng Apache Spark trên hệ thống Kubernetes.

Tại sao nên triển khai Apache Spark trên Kubernetes

Web

TL;DR - ES2020: Nullish Coalescing

Nullish coalescing (??) adds the ability to truly check nullish values instead of falsey values.

TL;DR - ES2020: Nullish Coalescing

Data Engineer

Scheduling Python script in Airflow

To schedule a Python script or Python function in Airflow, we use `PythonOperator`.

Scheduling Python script in Airflow