JavaPoly.js: chạy Java ngay trên trình duyệt Web

Polyfills native, hỗ trợ JVM, bạn có thể import file Jar, biên dịch và chạy trực tiếp mã Java ngay trên trình duyệt Web với JavaPoly, thư viện được viết bằng Javascript.

<!-- Include the Polyfill -->
<script src="https://www.javapoly.com/javapoly.js"></script>

<!-- Include your favorite Java libraries (jar files) -->
<script
 type="text/java"
 src="http://www.yourdomain.com/jimboxutilities.jar"
></script>

<!-- Write your Java code -->
<script type="text/java">
 package com.demo;
 import com.javapoly.dom.Window;

 public class Greeter
 {
  public static void sayHello(String name)
  {
   Window.alert("Hello " + name + ", from Java!");
  }
 }
</script>

<!-- Invoke your Java code from Javascript -->
<script type="text/javascript">
 com.demo.Greeter.sayHello('world');
</script>

Thấy hay vậy thôi, chứ hiệu năng và ứng dụng thì mình chưa nghĩ tới.