Airflow - một số ghi chép

Một số ghi chép, tips & tricks của mình trong quá trình sử dụng Apache Airflow.

 • Viết các functions (tasks) luôn cho mọi kết quả giống nhau với các input giống nhau (stateless).

  • Tránh sử dụng global variables, random values, hardware timers.
 • Một số tính năng nên biết

  • depends_on_past sử dụng khi viết DAGs để chắc chắn mọi task instance trước đó đều success.
  • LatestOnlyOperator để skip một số bước phía sau nếu một số task bị trễ.
  • BranchPythonOperator cho phép rẽ nhánh workflow tùy vào điều kiện được định nghĩa.
 • Sử dụng airflow test <dag-id> <task-id> ... để test task instance trên local khi code.

 • Sử dụng Docker Compose để thiết lập môi trường local cho dễ.

 • Để test DAG với scheduler, hãy set schedule_interval=@once, chạy thử, để chạy lại thì chỉ cần clear DagRuns trên UI hoặc bằng lệnh airflow clear

 • Khi DAG đã được chạy, airflow chứa các task instance trong DB. Nếu bạn thay đổi start_date hoặc interval, scheduler có thể sẽ gặp lỗi. Nên đổi tên dag_id nếu muốn thay đổi start_date hoặc interval.

 • Sử dụng Bitshift thay vì set_upstream() and set_downstream() để code dễ nhìn hơn, ví dụ

  op1 >> op2
  # tương đương: op1.set_downstream(op2)
  
  op1 >> op2 >> op3 << op4
  # tương đương:
  #  op1.set_downstream(op2)
  #  op2.set_downstream(op3)
  #  op3.set_upstream(op4)
  
  op1 >> [op2, op3] >> op4
  # tương đương
  #  op1 >> op2
  #  op1 >> op3
  #  op2 >> op4
  #  op3 >> op4
  # hoặc tương đương
  #  op1.set_downstream([op2, op3])
  #  op2.set_downstream(op4)
  #  op3.set_downstream(op4)
  
 • Sử dụng Variables để lưu trữ params của DAGs (Admin -> Variables)

  from airflow.models import Variable
  foo = Variable.get("foo")
  bar = Variable.get("bar", deserialize_json=True)
  baz = Variable.get("baz", default_var=None)
  

  hoặc sử dụng variable trong jinja template:

  echo {{ var.value.<variable_name> }}
  
 • Sử dụng Slack để nhận thông báo lỗi

 • Sử dụng default arguments để tránh lặp lại các tham số

  default_args = {
    'owner': 'airflow',
    'depends_on_past': False,
    'params': { 'foo': 'baz' }
  }
  
  with DAG(dag_id='airflow', default_args=default_args):
    op1 = BigQueryOperator(task_id='query_1', sql='SELECT 1')
    op2 = BigQueryOperator(task_id='query_2', sql='SELECT 2')
    op1 >> op2
  
 • Lưu password, token trong Connections

  from airflow.hooks.base_hook import BaseHook
  aws_token = BaseHook.get_connection('aws_token').password
  
 • Có thể generate DAG một cách tự động, ví dụ

  def create_dag(id):
    dag = DAG(f'dag_job_{id}', default_args)
    op1 = BigQueryOperator(task_id='query_1', sql='SELECT 1', dag=dag)
    ...
    return dag
  
  for i in range(100):
    globals()[f'dag_job_{id}'] = create_dag(id)
  
Data EngineerAirflowDataData Engineer