Propel - Machine learning for Javascript

Propel cung cấp cơ chế GPU-backed giống như thư viện Numpy trên Python, propel có thể cung cấp 1 kiến trúc rất mạnh cho các thuật toán Machine learning trên Javascript, như hỗ trợ tính toán rất mạnh và nhanh, như các tính toán trên ma trận, list, plot, ...

Với ưu điểm trên Javascript, Propel có thể chạy ở mọi nơi (từ browser đến natively trên Node). Cả 2 môi trường trên thư viện đều có thể sử dụng sức mạnh của GPU. Trên trình duyệt, thư viện sử dụng WebGL thông qua deeplearn.js, còn trên Node nó sử dụng TensorFlow's C API.

Trang chủ: http://propelml.org

Cài đặt trên Node:

npm install propel
import { grad } from 'propel';

Sử dụng trên trình duyệt:

<script src="https://unpkg.com/[email protected]"></script>
Machine LearningData Engineer, Nodejs, intro-js, Javascript, Intro-library, Intro, Machine Learning