PHP - Cài đặt APC (Alternative PHP Cache) cho XAMPP trên Linux

Nếu bạn chưa cài đặt bản XAMPP Developer thì bạn có thể download tại đây: http://www.apachefriends.org/en/xampp-linux.html

Installing APC

Đầu tiên, download và giải nén APC

wget -O apc-latest.tar.gz http://pecl.php.net/get/APC
tar xvfz apc-latest.tar.gz
cd APC-*

Tiếp theo chạy phpize trong thư mục APC hiện tại

/opt/lampp/bin/phpize

Cấu hình (Nếu bạn dùng Linux 64 bit thì xem phần bên dưới)

./configure --with-php-config=/opt/lampp/bin/php-config

Compile và cài đặt

make
sudo make install

Cuối cùng, mở php.ini và thêm dòng extension=apc.so và khởi động lại xampp:

sudo sh -c "echo 'extension=apc.so' >> /opt/lampp/etc/php.ini"
sudo /opt/lampp/lampp restart

Linux/Ubuntu x64

XAMPP được biên dịch ở dạng 32bit, vì thế nếu bạn dùng Linux/Ubunut x64 bạn cần biên dịch APC 32 bit.

Đầu tiên cài đặt thư viện 32-bit development

sudo apt-get install libc6-dev-i386

Tiếp theo sửa dòng configure command ở trên thành

 ./configure --build=i686-pc-linux-gnu "CFLAGS=-m32" "CXXFLAGS=-m32" "LDFLAGS=-m32" --with-php-config=/opt/lampp/bin/php-config

Và cuối cùng bạn chỉ cần thực hiện tiếp tục các bước như ở trên. Chúc bạn thành công.

PHPXAMPPAPCPHP