Rust: Copy & Clone Trait

Chuỗi bài viết Rust Tiếng Việt là một trong những nội dung nằm trong sách Rust Tiếng Việt

Có một số kiểu dữ liệu trong Rust rất đơn giản (simple types), bao gồm integers, floats, booleans (true và false), và char. Các simple types này nằm trên stack bởi vì complier biết chính xác size của nó. Chúng được gọi là copy types. Bởi vì nó simple và nhỏ gọn nên dễ dàng để copy, do đó compiler luôn copy nếu bạn bỏ nó vào function.

Làm sao để biết đọc một kiểu dữ liệu có được implement Copy hay không. Bạn có thể xem trong Rust document. Ví dụ char: https://doc.rust-lang.org/std/primitive.char.html

Nếu bạn thấy:

 • Copy: được copy nếu bạn bỏ nó vào function.
 • Display: bạn có thể sử dụng {} để print.
 • Debug: bạn có thể sử udnjg {:?} để print.
fn prints_number(number: i32) {
 println!("{}", number);
}

fn main() {
 let my_number = 8;
 prints_number(my_number); // Prints 8. prints_number gets a copy of my_number
 prints_number(my_number); // Prints 8 again.
              // No problem, because my_number is copy type!
}

Do i32 được Copy nên chúng ta có thể sử dụng my_number nhiều lần mà không cần borrow & như struct.

Clone trait

Nếu bạn đọc document của String: https://doc.rust-lang.org/std/string/struct.String.html

String không được implement Copy, thay vào đó là Clone. Clone cũng giúp copy giá trị nhưng sẽ cần rất nhiều memory, và ta phải tự gọi method .clone() chứ Rust sẽ không tự Clone.

fn prints_country(country_name: String) {
 println!("{}", country_name);
}

fn main() {
 let country = String::from("Duyet");
 prints_country(country);
 prints_country(country); // ⚠️
}

(Playground)

Sẽ báo lỗi, theo như compiler giải thích rằng countryString và không được implement Copy nên country bị move vào trong function. Do đó ta không thể sử dụng country được nữa.

error[E0382]: use of moved value: `country`
 --> src/main.rs:8:20
 |
6 | let country = String::from("Duyet");
 |   ------- move occurs because `country` has type `String`, which does not implement the `Copy` trait
7 | prints_country(country);
 |        ------- value moved here
8 | prints_country(country); // ⚠️
 |        ^^^^^^^ value used here after move

For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.

Có hai cách:

(1) Sử dụng .clone()

fn prints_country(country_name: String) {
 println!("{}", country_name);
}

fn main() {
 let country = String::from("Duyet");
 prints_country(country.clone()); // <-- clone
 prints_country(country);
}

(Playground)

String rất lớn, do đó .copy() sẽ tốn rất nhiều bộ nhớ. Sử dụng & để reference sẽ nhanh hơn, nếu có thể.

(2) Sử dụng & reference

fn prints_country(country_name: &String) {
 println!("{}", country_name);
}

fn main() {
 let country = String::from("Duyet");
 prints_country(&country);
 prints_country(&country);
}

(Playground)

Bonus: String và &str

Nếu bạn có một String& reference, Rust sẽ convert nó thành &str khi bạn cần.

fn prints_country(country_name: &str) {
 println!("{}", country_name);
}

fn main() {
 let country = String::from("Duyet");
 prints_country(&country);
 prints_country(&country);
}

&str là một kiểu hơi phức tạp. Nó có thể vừa là String literals let s = "I am &str";. Trường hợp này s có kiểu &'static bởi vì nó được ghi trực tiếp vào binary. &str cũng có thể là borrowed của str hoặc String.

Bonus: uninitialized variable

Variable mà không có giá trị được gọi là uninitialized variable.

fn main() {
 let my_variable; // ⚠️
}

Rust sẽ không compile và bạn sẽ không thể sử dụng cho đến khi my_variable được gán giá trị nào đó. Ta có thể lợi dụng điều này:

 • Khai báo uninitialized variable.
 • Gán giá trị cho nó trong 1 scope khác
 • Vẫn giữ được giá trị của của variable đó khi ra khỏi scope.
fn main() {
 let my_number;
 {
  my_number = 100;
 }

 println!("{}", my_number);
}

Hoặc phức tạp hơn

fn loop_then_return(mut counter: i32) -> i32 {
 loop {
  counter += 1;
  if counter % 50 == 0 {
   break;
  }
 }
 counter
}

fn main() {
 let my_number;

 {
  // Pretend we need to have this code block
  let number = {
   // Pretend there is code here to make a number
   // Lots of code, and finally:
   57
  };

  my_number = loop_then_return(number);
 }

 println!("{}", my_number); // 100
}

(Rust Playground)