in Rust
Cargo: Patch Dependencies

There are several scenarios when you will need to override or patch upstream dependencies. Like testing a bugfix of your crates before pushing to crates.io, a non-working upstream crate has a new feature or a bug fix on the master branch of its git repository that you'd want to try, etc. In these cases, the [patch] section of Cargo.toml might be useful.

in Rust
Cargo: workspace inheritance

Since 1.64.0, Cargo now supports workspace inheritance, so you can avoid duplicating similar field values between crates while working within a workspace. Workspace inheritance can include things like shared version numbers, repository URLs, or rust-version.

Cargo: workspace inheritance
in Rust
Rust: Why ? is good

In Rust, the question mark (?) operator is used as an alternate error propagation method for functions that yield Result or Option types. The ? operator is a shortcut that minimizes the amount of code required in a function to quickly return Err or None from the types Result<T, Err>, or Option.

in Rust
Rust: indoc

indoc là một crate nhỏ nhưng hữu ích giúp canh lề (indented documents). indoc!() macro nhận multiline string và un-indents lúc compile time, xoá tất cả khoảng trắng đầu tiên trên cách dòng dựa theo dòng đầu tiên.

in Rust
Rust automatically upgrade to a new edition

Every two or three years, the Rust team produces a new Rust edition. Each edition contains a lot of changes. Each edition brings together the features that have landed into a clear package with fully updated documentation and tooling.

in Rust
Rust Source-based Code Coverage

Support for LLVM-based coverage instrumentation has been stabilized in Rust 1.60.0. To get the code coverage report in Rust, you need to generate profiling data and then use LLVM tools to process and generate reports.

Rust Source-based Code Coverage
in Rust
Rust: Box

Tất cả giá trị trên Rust mặc định đều được allocated trên stack. Giá trị có thể được boxed, allocated trên heap bằng cách sử dụng Box<T>. Box<T> là một smart pointer của Rust cho phép allocated trên heap giá trị có kiểu T, còn pointer trỏ đến giá trị đó sẽ nằm trên stack.

Rust: Box
in Rust
Rust: Option & Result

Rust giới thiệu hai generic enums Option và Result để giải quyết các vấn đề null pointer exceptions, exception data leak, ...

in Rust
Rust: Copy & Clone Trait

Có một số kiểu dữ liệu trong Rust rất đơn giản (simple types), bao gồm integers, floats, booleans (true và false), và char. Các simple types này nằm trên stack bởi vì complier biết chính xác size của nó. Chúng được gọi là copy types. Bởi vì nó simple và nhỏ gọn nên dễ dàng để copy, do đó compiler luôn copy nếu bạn bỏ nó vào function.

Rust: Copy & Clone Trait
in Rust
Rust Design Pattern: Prefer Small Crates

Prefer small crates that do one thing well. Để có được sự hiệu quả, mọi crate phải được thiết kế tốt, lựa chọn dependencies kỹ càng và càng độc lập càng tốt.

in Rust
Rust: Struct

Struct được sử dụng trong Rust rất nhiều, hầu như là mọi lúc. Với struct ta có thể định nghĩa một kiểu dữ liệu riêng.

in Rust
Rust: Trait

Rust Trait là gì? Rust có nhiều loại data types như primitives (i8, i32, str, ...), struct, enum và các loại kết hợp (aggregate) như tuples và array. Mọi types không có mối liên hệ nào với nhau. Các data types có các phương thức (methods) để tính toán hay convert từ loại này sang loại khác, nhưng chỉ để cho tiện lợi hơn, method chỉ là các function. Trait trong Rust giúp chúng ta thực hiện những điều này.

Rust: Trait
in Rust
Rust: cargo-edit

cargo-edit là công cụ mở rộng của cargo cho phép có thêm một số tính năng quản lý dependencies giống như npm hoặc yarn.

Rust: cargo-edit
in Rust
Rust: FromStr trait

FromStr là một trait để khởi tạo instance từ string trong Rust, nó tương đương abstract class nếu bạn có background OOP.

Rust: FromStr trait
in Rust
Rust: Turbofish ::<> 🐠

Trong trường hợp bạn cần chỉ định kiểu dữ liệu cho một generic function, method, struct, hoặc enum, Rust có một cú pháp đặc biệt để làm điều này gọi là turbofish.

Rust: Turbofish ::<> 🐠
in Rust
cheats.rs

This is the best cheat sheet that I have ever seen. It breaks down the different categories, from language constructs, data layouts, types, tooling, etc.

cheats.rs
in Rust
Rust: Ownership

Ownership là một trong những tính năng đặc trưng của Rust, đây là cách giúp Rust đảm bảo memory safety mà không cần đến garbage collector.

in Rust
Rust Design Pattern: Strategy Pattern

Strategy design pattern là một technique nhằm mục đích phân tách nhiều vấn đề, tách software modules thông qua Dependency Inversion.