Rust: FromStr trait

FromStr là một trait để khởi tạo instance từ string trong Rust, nó tương đương abstract class nếu bạn có background OOP.

pub trait FromStr {
 type Err;
 fn from_str(s: &str) -> Result<Self, Self::Err>;
}

Thường phương thức from_str của FromStr thường được ngầm định sử dụng thông qua phương thức parse của str. Ví dụ:

// Thay vì
let one = u32::from_str("1");

// thì sử dụng phương thức parse
let one: u32 = "1".parse().unwrap();
assert_eq!(1, one);

// parse() sử dụng turbofish ::<>
let two = "2".parse::<u32>();
assert_eq!(Ok(2), two);

let nope = "j".parse::<u32>();
assert!(nope.is_err());

parse là một phương thức general nên thường được sử dụng với kiểu dữ liệu như trên hoặc sử dụng turbofish ::<> để thuật toán inference có thể hiểu để parse thành đúng kiểu bạn cần.

Parse str to Struct

Bạn có 1 struct và muốn parse 1 str thành struct đó, bạn sẽ cần impl trait FromStr

use std::str::FromStr;
use std::num::ParseIntError;

#[derive(Debug, PartialEq)]
struct Point {
 x: i32,
 y: i32
}

impl FromStr for Point {
 type Err = ParseIntError;

 fn from_str(s: &str) -> Result<Self, Self::Err> {
  let coords: Vec<&str> = s.trim_matches(|p| p == '(' || p == ')' )
                .split(',')
                .collect();

  let x_fromstr = coords[0].parse::<i32>()?;
  let y_fromstr = coords[1].parse::<i32>()?;

  Ok(Point { x: x_fromstr, y: y_fromstr })
 }
}

// Có nhiều cách
let p: Point = "(1,2)".parse();
let p = "(1,2)".parse::<Point>();
let p = Point::from_str("(1,2)");

assert_eq!(p.unwrap(), Point{ x: 1, y: 2} )

Parse str to Enum

Một điều mình thấy để code dễ đọc, dễ maintain hơn là chúng ta nên tránh sử dụng stringly-typed apis. Ví dụ như:

fn print(color: &str, text: &str) { ... }
print("Foobar", "blue");

Thay vì đó mà hãy sử dụng enum:

enum Color { Red, Green, CornflowerBlue }

fn print(color: Color, text: &str) { ... }
print(Green, "duyet");

Cũng nên hạn chế sử dụng quá nhiều Boolean, thực tế Boolean cũng chỉ là

enum bool { true, false }

Thay vào đó hãy tự định nghĩa enum cho các ngữ cảnh khác nhau để code dễ đọc hơn:

enum EnvVars { Clear, Inherit }
enum DisplayStyle { Color, Monochrome }

Chúng ta implement std::str::FromStr trait như sau:

use std::str::FromStr;

#[derive(Debug, PartialEq)]
enum Color {
 Red,
 Green,
 Blue
}

impl FromStr for Color {
 type Err = ();

 fn from_str(input: &str) -> Result<Color, Self::Err> {
  match input {
   "red"  => Ok(Color::Red),
   "green" => Ok(Color::Green),
   "blue" => Ok(Color::Blue),
   _    => Err(()),
  }
 }
}

let c: Color = "red".parse().unwrap();
assert_eq!(c, Color::Red);

References

Rust 🦀Rust, Vietnamese, Rust Tiếng Việt, Rust Basic