Rust: Format Strings in 1.58

Chuỗi bài viết Rust Tiếng Việt là một trong những nội dung nằm trong sách Rust Tiếng Việt

Bản cập nhật Rust 1.58.0 vừa bổ sung một số tính năng mình thấy khá hay về format string.

Nó cho phép bạn đặt variables bên ngoài scope vào string format bằng cách sử dụng {ident} trong format string.

let x = "world";
println!("Hello {x}!");

// Hello world!

Một ví dụ với debug output:

let items = vec![10, 20, 30];
println!("{items:?}")
// [10, 20, 30]

println!("{items:#?}")
// [
//  10,
//  20,
//  30,
// ]

Bạn cũng có thể format string với minimum width, cú pháp là :[width]

let items = ["these", "words", "are", "different", "sizes"];
let column1 = "item";
let column2 = "iter";
println!("{column1:10}| {column2}");
println!("----------------");
for (i, item) in items.iter().enumerate() {
  println!("{item:10}: {i}");
}

// item   | iter
// ----------------
// these   : 0
// words   : 1
// are    : 2
// different : 3
// sizes   : 4

Canh giữa:

println!("----------------");
for (i, item) in items.iter().enumerate() {
  println!("{item:^10}: {i}");
}

// ----------------
//  these  : 0
//  words  : 1
//   are  : 2
// different : 3
//  sizes  : 4

Canh phải:

println!("----------------");
for (i, item) in items.iter().enumerate() {
  println!("{item:>10}: {i}");
}

// ----------------
//   these: 0
//   words: 1
//    are: 2
// different: 3
//   sizes: 4

Sử dụng một biến i32 thì chỉ cần đặt $ phía sau variable name.


let spaces = 10;
println!("hello {x:spaces$}!");

// "hello world   !"

Điền vào khoảng trống với bất kì ký tự nào

println!("right aligned: hello{x:->7}!");
println!("left aligned: hello{x:-<7}!");
println!("center aligned: hello{x:-^7}!");

// right aligned: hello--world!
// left aligned: helloworld--!
// center aligned: hello-world-!

Để escape dấu ngoặc

println!("Sometimes I need to print {{ or }} too!")
// Sometimes I need to print { or } too!

References