JavaScript Weekly #1

Từ nay, blog sẽ có thêm mục mới JavaScript Weekly, cập nhật và tổng hợp hàng tuần về Javascript/Nodejs. Mở đầu tuần đầu tiên này có gì mới?

How to Write a Google Maps Component with React

ARI LERNER Bài viết hay và cực kì chi tiết, cách để xây dựng React Component bản đồ sử dụng Google Maps API, sử dụng ES6.

nlp_compromise: Natural Language Processing in JS

NLP COMPROMISE NPL Compromise có nhiều chức năng thú vị về khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Tiếng Anh), như khả năng tách từ thành cây ngữ nghĩa, từ loại, thay thế các thành phần trong câu, chuyển đổi các thì của 1 câu, chuyển từ chữ sang số, v.v.

Node.js Releases: How Do They Work? (video)

MYLES BORINS Stable, major, minor, LTS - what does it all mean?

Horizon 1.0: A Realtime, Open-Source JavaScript Backend

HORIZON Xây dựng bởi RethinkDB team, Horizon cho phép xây dựng ứng dụng Nodejs tương thích với RethingDB, cung cấp nhiều công dụ phát triển và deploying nhanh ứng dụng Javascript. "The realtime JavaScript backend. Build powerful web and mobile apps that scale."

Lebab - Convert ES5 Code sang ES6 readable

MOHAMAD MOHEBIFAR Khác với Babel, Lebab là thư viện giúp convert ngược từ Javascript ES5 sang Readable ES6. Nâng cấp ứng dụng ES5 cũ sang các công nghệ mới của ES6.

Build a Chrome Extension with Angular 2 & TypeScript

MICHAELA LEHR Từ học cách xây dựng Extension quản lý bookmark cho Google Chrome, sử dụng Angular 2 và TypeScript.

JavaPoly.js: Java(script) in the Browser

HARSHAD RJ AND JIM SPROCH Polyfills native, hỗ trợ JVM, bạn có thể import file Jar, biên dịch và chạy trực tiếp mã Java ngay trên trình duyệt Web với JavaPoly, thư viện được viết bằng Javascript.


Saveto: http://saveto.co/t/js-weekly-1 Theo dõi chuỗi bài viết JavaScript Weekly tại: http://saveto.co/javascript-weekly

JavascriptNodejs, Javascript, Javascript-Weekly