ES6 - swap (hoán đổi) nhanh 2 biến số

ES6 có chức năng destructuring có khá nhiều công dụng. Thủ thuật sau giúp hoán đổi giá trị 2 biến bằng cách destructuring.

Đặt 2 biến cần hoán đổi vào mảng, và tiến hành "destructuring" và 1 mảng có cùng tham số.

;[a, b] = [b, a]

Javascript sẽ tự động hiểu là bạn cần swap 2 biến, nên thực tế sẽ không tạo ra mảng [a, b] để tránh tốn bộ nhớ.

Xem thêm: Chap. "Destructuring" in "Exploring ES6"

JavascriptTutorrial, ES6, Tutorials, Javascript, Exploring ES6