Nodejs - Mã hóa mật khẩu


Mã hóa mật khẩu người dùng trước khi lưu vào database là 1 chuyện bắt buộc phải làm đối với bất cứ 1 website nào. Không riêng gì ai, Nodejs cũng hỗ trợ khá nhiều thư viện để hỗ trợ việc mã hóa này.


bcrypt.js

Bcrypt được sử dụng khá nhiều, ban đầu được thiết kế bởi Niels Provos và David Mazières, xem thêm thông tin tại wikipedia.

Cài đặt 

npm install bcrypt

Cách sử dụng


 • async (recommended):


  Để mã hóa mật khẩu
  var bcrypt = require('bcrypt');
  bcrypt.genSalt(10, function(err, salt) {
    bcrypt.hash('B4c0/\/', salt, function(err, hash) {
      // Store hash in your password DB.
    });
  });

  Để kiểm tra mật khẩu:
  // Load hash from your password DB.
  bcrypt.compare('B4c0/\/', hash, function(err, res) {
    // res == true
  });
  bcrypt.compare('not_bacon', hash, function(err, res) {
    // res == false
  });
  

  Auto-gen a salt and hash:
  bcrypt.hash('bacon', 8, function(err, hash) {
  });

 • sync


  Để mã hóa mật khẩu:
  var bcrypt = require('bcrypt');
  var salt = bcrypt.genSaltSync(10);
  var hash = bcrypt.hashSync('B4c0/\/', salt);
  // Store hash in your password DB.

  Để kiểm tra mật khẩu:
  // Load hash from your password DB.
  bcrypt.compareSync('B4c0/\/', hash); // true
  bcrypt.compareSync('not_bacon', hash); // false

  Auto-gen a salt and hash:
  var hash = bcrypt.hashSync('bacon', 8);


Related