Teleconsole - Chia sẻ remote console

Teleconsole là dịch vụ miễn phí dùng để chia sẻ terminal session với người khác, giống như Teamviewer cho Terminal.

Cài đặt

curl https://www.teleconsole.com/get.sh | sh

Sử dụng

Ở máy A, bật teleconsole

duyetdev@duyetdev:~$ teleconsole
Starting local SSH server on localhost...
Requesting a disposable SSH proxy on as.teleconsole.com for duyetdev...
Checking status of the SSH tunnel...

Ở máy B, join vào session của máy A

teleconsole join as3b9434bd56d094530a9c002e9b9562c1******

Hoặc mở giao diện Web mà Teleconsole cung cấp

LinuxShare TerminalTeleconsole