Super Simple Shorten URL với Firebase Dynamic Links

goo.gl đã shutdown, và được thay thế bằng Dynamic Link của Firebase. Mình đã sử dụng API của Dynamic Link và Firebase viết ứng dụng Shorten URL mới siêu đơn giản như dưới đây. Bài viết này mình xin hướng dẫn một chút và chia sẽ mã nguồn, cũng như cách deploy siêu đơn giản của Google Firebase.

Demo: https://s.duyet.net

Mã nguồn: https://github.com/duyet/firebase-shorten-url
Service sử dụng:

 • Firebase Functions
 • Firebase Hosting
 • Dynamic Link

Bước 1: Cài đặt Firebase Functions 

theo các bước ở đây: https://firebase.google.com/docs/functions/get-started bao gồm

 • Set up Node.js and the Firebase CLI
 • Initialize Firebase SDK for Cloud Functions
 • Kích hoạt Dynamic Link
 • Mã nguồn cho API addUrl
const axios = require('axios');

// The Cloud Functions for Firebase SDK to create Cloud Functions and setup triggers.
const functions = require('firebase-functions');

// The Firebase Admin SDK to access the Firebase Realtime Database.
const admin = require('firebase-admin');
const app = admin.initializeApp();

const config = functions.config().config;
const apiKey = process.env.API_KEY || config.api_key || app.options_.apiKey;
const firebaseDynamicLinkApi = `https://firebasedynamiclinks.googleapis.com/v1/shortLinks?key=${apiKey}`;
const domainUriPrefix =
 config.domain_uri_prefix || 'https://duyeturl.page.link';

exports.addUrl = functions.https.onRequest(async (req, res) => {
 const link = req.query.url || req.body.url || null;

 try {
  let result = await axios.post(firebaseDynamicLinkApi, {
   dynamicLinkInfo: {
    domainUriPrefix,
    link,
   },
   suffix: {
    option: 'SHORT',
   },
  });

  res.json(result.data);
 } catch (e) {
  console.error(e.message);
  res.status(500).json('error');
 }
});
 • Deploy Firebase Functions:
firebase deploy --only functions

Bước 2: Firebase Hosting, Web UI

Website mình sử dụng Gatsby React, mã nguồn tại thư mục hosting: https://github.com/duyet/firebase-shorten-url/tree/master/hosting

API và Redirect link, cấu hình trong firebase.json, chú ý dòng rewrites /api/add/r/**

{
  "functions": {
  "predeploy": [
    "npm --prefix \"$RESOURCE_DIR\" run lint"
  ],
  "source": "functions"
  },
  "hosting": {
  "cleanUrls": true,
  "trailingSlash": false,
  "public": "hosting/public",
  "ignore": [
    "firebase.json",
    "**/.*",
    "**/node_modules/**"
  ],
  "rewrites": [
    { "source": "/api/add", "function": "addUrl" },
    { "source": "/r/**", "dynamicLinks": true },
    {
    "source": "**",
    "destination": "/index.html"
    }
  ]
  }
}

Để test local, mở 2 terminal để chạy firebase functions và Gatsby hosting:

firebase serve
cd hosting && npm run develop

Để build và deploy hosting:

cd hosting && npm run build && firebase deploy

Kết quả: https://s.duyet.net

Hiện tại link được tạo bởi Dynamic Link không hiện trên Firebase Dashboard, và chưa thể custom được keyword như trên Firebase Dashboard.

Tham khảo

 1. https://s.duyet.net
 2. Firebase Dynamic Links
 3. https://gatsbyjs.org
ProjectDynamic Links, Firebase, Firebase Functions, Firebase Hosting, Side Project