Talk: Why docker?

Tuần rồi tôi có buổi Seminar về Docker tại ISLab UIT: First look về Docker, kiến trúc cơ bản, quy mô tình hình sử dụng, các ứng dụng và cách sử dụng, viết 1 Dockerfile đơn giản.

Nội dung:

  • Giới thiệu Docker, nguồn gốc ra đời.
  • Thuật ngữ Container, Isolated Environment
  • Cộng đồng Docker, quy mô
  • So sánh giữa Docker và công nghệ máy ảo (Hypervisor)
  • Docker's architecture
  • Docker images. Docker registries. Docker containers.
  • Giới thiệu Dockerfile, cú pháp cơ bản.
  • Docker on Cloud, các ứng dụng (cân bằng tải, cô lập, scale, ...)

Slide được Public tại đây: https://talk.duyet.net/why-docker/, link dự phòng: http://duyetdev.github.io/why-docker

Tham khảo

TalkDocker, Seminar, Talk