Seminar - Giới thiệu Apache Spark và PredictionIO

Hôm nay buổi seminar về Apache Spark và giới thiệu PredictionIO tại ISLab (ĐH Công nghệ thông tin, KP6 phường Linh Trung) đã thành công tốt đẹp.

Speaker:

  • Nguyễn Hồ Duy Trí (Apache Spark)
  • Lê Văn Duyệt (PredictionIO)

Còn đây là slide cho mọi người tham khảo:

isc-team: http://blog.isc-team.xyz/siminar-apache-spark-va-pridictionio/

TalkApache Spark, Seminar, PredictionIO