Papers with Code: A Fantastic GitHub Resource for Machine Learning

Bạn đang tìm một số papers có code đi kèm? Một Github repo có tên là "Papers with Code" bởi Zaur Fataliyev có lẽ là thứ bạn cần.

Papers with code. Sorted by stars. Updated weekly.

Đây là một repo tập hợp rất nhiều bài báo lĩnh vực Machine Learning, có code đi kèm, được sắp xếp theo số Star Github và phân loại theo từng năm. Danh sách này theo tác giả là được cập nhật bổ sung hàng tuần.

Github: https://github.com/zziz/pwc