Postman

Postman là một App Extensions, cho phép làm việc với các API, nhất là REST, giúp ích rất nhiều cho việc testing. Hỗ trợ tất cả các phương thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS, HEAD ...) Postman cho phép lưu lại các lần sử dụng. Sử dụng cho cá nhân hoặc team lớn.

Cài đặt

Truy cập trang chủ https://www.getpostman.com hoặc từ Chrome Web Store.

Sử dụng

Cách sử dụng khá đơn giản, chỉ cần điền URL của API, chọn phương thức và nhấn Send

Ví dụ điền thử URL https://duyet.net xem sao.

Kết quả sẽ hiện bên dưới. Cột bên trái lưu lại History sử dụng.

Authorization và Header

Postman hỗ trợ Authorization với các API bắt buộc xác thực để sử dụng, Postman hỗ trợ hầu hết loại phương thức Auth.

Một số API bắt buộc phải kèm thông tin về Request Header, ta cũng có thể dễ dàng tùy chỉnh ở Tab Header.

Do một số chính sách, Chrome và XMLHttpRequest cấm gửi một số header sau:

 • Accept-Charset
 • Accept-Encoding
 • Access-Control-Request-Headers
 • Access-Control-Request-Method
 • Connection
 • Content-Length
 • Cookie
 • Cookie 2
 • Content-Transfer-Encoding
 • Date
 • Expect
 • Host
 • Keep-Alive
 • Origin
 • Referer
 • TE
 • Trailer
 • Transfer-Encoding
 • Upgrade
 • User-Agent
 • Via

Để sử dụng các Header trên, bạn cần cài thêm Postman Interceptor và làm theo hình dưới

Tham khảo

WebTutorial, Postman, Hướng dẫn, Debug, Testing