Sử dụng PyTorch với GPU miễn phí trên Google Colab

Google Colab (https://colab.research.google.com/) là một phiên bản Jupyter/iPython đến từ Google (think iPython + Google Drive), cung cấp cho chúng ta một môi trường notebook-based với backend Python 2/3 miễn phí. Google Colab rất hữu ích trong việc chia sẻ, giáo dục và teamwork trong các dự án về Machine Learning.

GPU

Một chức năng Google vừa cập nhật cho Colab là sử dụng GPU backend miễn phí trong 12 tiếng liên tiếp. Thông tin như sau:

  1. The GPU used in the backend is a K80 (at this moment).
  2. The 12-hour limit is for a continuous assignment of virtual machine (VM).

Có nghĩa bạn có thể tiếp tục sử dụng GPU sau 12 tiếng bằng cách connect tới VM khác.

Kích hoạt GPU

  1. Mở Notebook Colab
  2. Vào menu Edit > Notebook Settings, Hardware accelerator chọn GPU

Cài đặt Pytorch

Chạy lệnh sau trong notebook cell

# http://pytorch.org/
from os import path
from wheel.pep425tags import get_abbr_impl, get_impl_ver, get_abi_tag
platform = '{}{}-{}'.format(get_abbr_impl(), get_impl_ver(), get_abi_tag())

accelerator = 'cu80' if path.exists('/opt/bin/nvidia-smi') else 'cpu'

!pip install -q http://download.pytorch.org/whl/{accelerator}/torch-0.3.0.post4-{platform}-linux_x86_64.whl torchvision
import torch

And that's it!

WebAI, Data Engineer, Notebook, Python, PyTorch, Machine Learning, Jupyter Notebook, Colaboratory