Deploy production Node.js với PM2 và Nginx

Cách cài đặt và triển khai production Node.js project với Nginx và PM2.

Chuẩn bị

Đưa code lên server, nên sử dụng Git

cd ~/project
git clone https://github.com/saveto-co/saveto && cd saveto

Sau đó cài đặt các package (npm, bower), các phần mềm và cơ sở dữ liệu cần thiết, ...

npm install
bower install

# Ví dụ
sudo apt-get install mongodb # mongodb
sudo apt-get install redis-server # redis

Cài đặt Nginx và PM2

sudo apt-get install nginx
sudo npm install -g pm2

Khởi động PM2

Khởi động Webserver sử dụng PM2

pm2 start app.js --name "app_name" # hay index.js tùy project

Hoặc với các project sử dụng grunt hoặc gulp

pm2 start $(which grunt) serve:dist --name "app_name" # production mode
Output:
┌──────────┬────┬──────┬──────┬────────┬───────────┬────────┬────────────┬──────────┐
│ App name │ id │ mode │ PID │ status │ restarted │ uptime │   memory │ watching │
├──────────┼────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│ app_name │ 0 │ fork │ 5871 │ online │     0 │ 0s   │ 9.012 MB  │ disabled │
└──────────┴────┴──────┴──────┴────────┴───────────┴────────┴────────────┴──────────┘

PM2 sẽ tự động chạy ứng dụng Nodejs, tự động restart khi lỗi. PM2 còn kèm theo nhiều plugin với nhiều chức năng như: cân bằng tải, update source no zero down time (cập nhật mã nguồn mà không làm tắt server), scale (tự động mở rộng khả năng chịu tải), tự động cập nhật source code khi Git được update, ... Đọc thêm về PM2 tại đây: https://github.com/Unitech/pm2

Ví dụ với ứng dụng trên, PM2 chạy ứng dụng ở port 9000, truy cập http://:9000 để kiểm tra.

Cấu hình Nginx Reverse Proxy Server

Nginx có vai trò như một Reverse Proxy.

Mở file cấu hình nginx

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Thêm hoặc xóa file cấu hình theo nội dung bên dưới

server {
  listen 80;

  server_name example.com;

  location / {
    proxy_pass http://localhost:9000;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection 'upgrade';
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;
  }
}

Với example.com là domain, thay localhost và port 9000 trùng với thông tin trên server của bạn. Sau đó khởi động lại Nginx

sudo service nginx restart

Bonus

Khởi động lại Application

pm2 restart <appname hoặc appid>

Xem App Name hoặc App ID bằng lệnh:

$ pm2 status

┌──────────┬────┬─────────┬──────┬────────┬─────────┬────────┬──────────────┬──────────┐
│ App name │ id │ mode  │ pid │ status │ restart │ uptime │ memory    │ watching │
├──────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼──────────────┼──────────┤
│ quick  │ 0 │ cluster │ 8362 │ online │ 0    │ 12m  │ 110.535 MB  │ disabled │
│ quick  │ 1 │ cluster │ 8371 │ online │ 0    │ 12m  │ 111.191 MB  │ disabled │
└──────────┴────┴─────────┴──────┴────────┴─────────┴────────┴──────────────┴──────────┘

pm2 install pm2-auto-pull
[PM2][Module] Module downloaded
[PM2] Process launched
[PM2][Module] Module successfully installed and launched
[PM2][Module] : To configure module do
[PM2][Module] : $ pm2 conf <key> <value>
┌──────────┬────┬─────────┬──────┬────────┬─────────┬────────┬──────────────┬──────────┐
│ App name │ id │ mode  │ pid │ status │ restart │ uptime │ memory    │ watching │
├──────────┼────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼──────────────┼──────────┤
│ quick  │ 0 │ cluster │ 8362 │ online │ 012m  │ 110.535 MB  │ disabled │
│ quick  │ 1 │ cluster │ 8371 │ online │ 012m  │ 111.191 MB  │ disabled │
└──────────┴────┴─────────┴──────┴────────┴─────────┴────────┴──────────────┴──────────┘
 Module activated
┌───────────────┬─────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────┬─────────────┐
│ Module    │ version │ target PID │ status │ restart │ cpu │ memory   │
├───────────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────────────┤
│ pm2-auto-pull │ N/A   │ 9360    │ online │ 025%12.586 MB  │
└───────────────┴─────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────┴─────────────┘
 Use `pm2 show <id|name>` to get more details about an app

Chỉ cần push mã nguồn lên Git, pm2 sẽ tự động pull về và cài đặt mà không cần truy cập lên server để làm bằng tay. Nên để source code trên server ở nhánh production. Xem thêm về kỹ thuật làm việc trên Git branch để có thể hiểu hơn về mô hình làm việc này.

PM2 còn khá nhiều tính năng hữu ích, comment bên dưới để được tôi hỗ trợ thêm nhé.

JavascriptNodejsTutorialDeployNginxPM2