Nodejs - Tạo static server đơn giản với Nodejs

Với package sau bạn có thể tạo 1 static server đơn giản bằng Nodejs. English version: https://blog.duyet.net/2015/08/nodejs-create-simple-static-server-with.html

Cài đặt

$ npm install static-html-server -g

Tạo thư mục chứa các file html, css

Mình tạo 1 thư mục project, đường dẫn ~/project/test-static-server với 2 file bên trong

  • index.html
  • style.css

Khởi động Server

Khởi động server bằng lệnh

$ static-html-server -p 8888 -r ~/project/test-static-server

Với

  • -p 8888 là port của server .
  • -r ~/project/test-static-server là đường dẫn đến thư mục gốc của project.

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:8888

Chúc các bạn thành công.

Github Project

Github repo: https://github.com/duyet/static-html-server

Issues: https://github.com/duyet/static-html-server/issues

JavascriptNodejsServerstatic serversimple