Nodejs - Tạo static server đơn giản với Nodejs

Với package sau bạn có thể tạo 1 static server đơn giản bằng Nodejs.
English version: http://blog.duyet.net/2015/08/nodejs-create-simple-static-server-with.html

Cài đặt

$ npm install static-html-server -g

Tạo thư mục chứa các file html, css 

Mình tạo 1 thư mục project, đường dẫn ~/project/test-static-server với 2 file bên trong
  • index.html
  • style.css 

Khởi động Server 

Khởi động server bằng lệnh 
$ static-html-server -p 8888 -r ~/project/test-static-server 

Với 
  • -p 8888port của server .
  • -r ~/project/test-static-serverđường dẫn đến thư mục gốc của project.
Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:8888


Chúc các bạn thành công.

Github Project

Related