Git - Chỉnh sửa git vừa commit

Cách để thêm file vào commit gần đây nhất, hoặc chỉnh sửa commit message, ta có thể dùng tham số --amend.

git commit --amend cho phép bạn cập nhật commit gần nhất.

Sửa commit message

$ git add <files>$đ git commit -m
$ git commit -m "implement feature A"

# Change commit messsageđ
$ git commit --amend

Thêm file bị thiếu vào commit gần nhất, và sửa commit message

$ git add <files>
$ git commit -m "feat: implement feature A"

$ git add missing_file.rs
$ git commit --amend

Thêm file bị thiếu vào commit gần nhất, và KHÔNG sửa commit message

$ git add <files>
$ git commit -m "feat: implement feature A"

$ git add missing_file.rs
$ git commit --amend --no-edit
GitGitgit commit