Rancher - Quản lý Docker Container bằng UI

Rancher giúp quản lý Docker bằng UI Web một cách tiện dụng, mọi thao tác đều trên UI. Rancher còn tích hợp Shell trên Docker, App catalog, ...

Rancher

Trang chủ: http://rancher.com

Mình đang dùng cái này, khá là hay và mạnh, Rancher có thể quản lý các container trên Cluster lớn, Docker Swarm, Mesos hay Kubernete. Kết nối các Host trên EC2, Linode, Azure ... bằng API. Quản lý kết nối giữa các Container, port, metric monitor, ...

Cài đặt:

$ sudo docker run -d --restart=unless-stopped -p 8080:8080 rancher/server

Đợi 1 tí rồi mở trình duyệt truy cập http://ip:8080

Sau khi truy cập, add thêm host, ở đây bạn điền IP của máy chứ không được dùng localhost. Dùng lệnh ifconfig để xem IP.

Chọn custom (hoặc EC2, Azure, ... nếu bạn có tài khoản trên các dịch vụ này). Copy và paste ở mục 5 vào máy (có cài sẵn docker) để Connect máy đó đến rancher server. Mình dùng chính máy hiện tại:

sudo docker run -e CATTLE_AGENT_IP="192.168.43.190"  -d --privileged -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /var/lib/rancher:/var/lib/rancher rancher/agent:v1.1.3 http://192.168.43.190:8080/v1/scripts/EF9E0EF70666B471341A:1485151200000:euIPqkfQVLtbJMRI5XVR2dPNxE

Một số hình ảnh:

Tham khảo