Git - Cách xem nội dung 1 file ở branch khác

Nếu bạn đang ở 1 nhánh, và bạn muốn xem nội dung của 1 file nằm ở trên nhánh khác mà không cần phải checkout. Bạn có thể thực hiện xem nhanh bằng lệnh:

$ git show branch:file

Ví dụ bạn đang ở branch new-thing, và cần xem thử file app/controllers/AuthController.js nằm ở other-branch, bạn gõ như sau:

$ git show other-branch:app/controllers/AuthController.js

Vậy là bạn đã có thể xem nhanh nội dung file AuthController.js mà không cần phải checkout other-branch.

Gitview fileGitKhái niệm git