Rust

Rust

Rust - Format Strings in 1.58

Bản cập nhật `Rust 1.58.0` vừa bổ sung một số tính năng mình thấy khá hay về format string.

Rust - Format Strings in 1.58

Rust

Rust Turbofish ::<> 🐠

Trong trường hợp bạn cần chỉ định kiểu dữ liệu cho một generic function, method, struct, hoặc enum, Rust có một cú pháp đặc biệt để làm điều này gọi là turbofish.

Rust Turbofish ::<> 🐠

Rust

Rust std::str::FromStr

std::str::FromStr là một trait để khởi tạo instance từ string trong Rust, nó tương đương abstract class nếu bạn có background OOP.

Rust std::str::FromStr

Rust

cheats.rs

This is the best cheat sheet that I have ever seen. It breaks down the different categories, from language constructs, data layouts, types, tooling, etc.

cheats.rs

Rust

Rust Ownership

Ownership là một trong những tính năng đặc trưng của Rust, đây là cách giúp Rust đảm bảo memory safety mà không cần đến garbage collector.

Rust Ownership

Rust

Rust Strategy Design Pattern

Strategy design pattern là một technique nhằm mục đích phân tách nhiều vấn đề, tách software modules thông qua Dependency Inversion.

Rust Strategy Design Pattern