in Productivity
From Docker to Podman on MacOS

I'm looking for some of alternatives for Docker. Currently, there are a few of container technologies which are Docker’s most direct competitors, such as rkt, Podman, containerd, ...

From Docker to Podman on MacOS
in Productivity
zx

A tool for writing better scripts. I usually choose to write a Python or Deno script instead of a shell script for more convenience. I found this tool is so great, helping to write the script quickly.

zx
in Productivity
Bitbucket Pipelines Notes

Bitbucket Pipelines document is fragmented everywhere. It always makes me search for a while every time I write a new one for CI/CD. So I'll make a few notes here.

Bitbucket Pipelines Notes
in Productivity
Quản lý công việc hiệu quả với Trello

Trello là một công cụ để phối hợp công việc hiệu quả giúp cho mọi người trong team chỉ cần nhìn qua là biết được có những đầu việc nào, ai đang làm gì, và làm đến giai đoạn nào rồi. Trello là một công cụ Freemium, tức là bạn có thể xài miễn phí cho đến khi cần những tích năng nâng cao và đặc biệt chỉ có bản trả tiền mới có thì bạn mới phải trả.

Quản lý công việc hiệu quả với Trello