Productivity
My Neovim Setup in 2023

It's been years since I first started using neovim and I've been updating it regularly ever since.

My Neovim Setup in 2023
Productivity
Uptime with GitHub Actions

Hey, I just found this tool, so incredibly clever that it uses Github Actions for uptime monitor and status page.

Uptime with GitHub Actions
Productivity
From Docker to Podman on MacOS

I'm looking for some of alternatives for Docker. Currently, there are a few of container technologies which are Docker’s most direct competitors, such as rkt, Podman, containerd, ...

From Docker to Podman on MacOS
Productivity
zx

A tool for writing better scripts. I usually choose to write a Python or Deno script instead of a shell script for more convenience. I found this tool is so great, helping to write the script quickly.

zx
Productivity
Bitbucket Pipelines Notes

Bitbucket Pipelines document is fragmented everywhere. It always makes me search for a while every time I write a new one for CI/CD. So I'll make a few notes here.

Bitbucket Pipelines Notes
Productivity
Migrating from Vim to NeoVim

I migrated to NeoVim, after six month with Vim.

Migrating from Vim to NeoVim
Productivity
VS Code - Import Cost

Extension này sẽ hiển thị inline trên VS Code size của package (nodejs) đang được import, như hình dưới đây.

VS Code - Import Cost
Productivity
Hướng dẫn quản trị Xenforo

Hướng dẫn quản trị diễn đàn Xenforo. Trích từ tài liệu hướng dẫn sử dụng SHTP Forum.

Hướng dẫn quản trị Xenforo
Productivity
Quản lý công việc hiệu quả với Trello

Trello là một công cụ để phối hợp công việc hiệu quả giúp cho mọi người trong team chỉ cần nhìn qua là biết được có những đầu việc nào, ai đang làm gì, và làm đến giai đoạn nào rồi. Trello là một công cụ Freemium, tức là bạn có thể xài miễn phí cho đến khi cần những tích năng nâng cao và đặc biệt chỉ có bản trả tiền mới có thì bạn mới phải trả.

Quản lý công việc hiệu quả với Trello