Productivity
My Neovim Setup in 2023

It's been years since I first started using neovim and I've been updating it regularly ever since.

My Neovim Setup in 2023
Productivity
Migrating from Vim to NeoVim

I migrated to NeoVim, after six month with Vim.

Migrating from Vim to NeoVim
Linux
Linux - một số thủ thuật với trình soạn thảo vim

Vim (hoặc vi) là một trong những editor trên ternimal mạnh mẽ trên Linux. Sau đây là 1 vài thủ thuật hay khi sử dụng vim trên linux.

Linux - một số thủ thuật với trình soạn thảo vim