Javascript
Deploy production Node.js với PM2 và Nginx

Cách cài đặt và triển khai production Node.js project với Nginx và PM2.

Deploy production Node.js với PM2 và Nginx