Tôi là Duyệt

Git - Chỉnh sửa git vừa commit

Một khi git đã được commit, bạn nhận ra bạn commit thiếu file, muốn chỉnh sửa lại commit message. Cách thêm option --amend sau sẽ giúp được bạn.

Option --amend của git commit cho phép bạn ghi đè lại commit mới nhất.

[email protected]:~/project/x/(master)$ git commit --amend

Lúc này git sẽ cho phép bạn viết lại commit message. Cách này hay dùng khi muốn sửa commit message. Nếu bạn chỉ muốn add thêm file mà không muốn sửa commit message thì có thể dùng option --no-edit

# Đây là commit sai / thiếu
[email protected]:~$ git add helper.js
[email protected]:~$ git commit -m 'Add Helper module'

# Nhận ra là add thiếu file và muốn thêm vào commit bên trên
[email protected]:~$ git add model.js
[email protected]:~$ git commit --amend --no-edit