Git

← Back to All Tags

Dev

zx

A tool for writing better scripts. I usually choose to write a Python or Deno script instead of a shell script for more convenience. I found this tool is so great, helping to write the script quickly.

zx

Dev

Bitbucket Pipelines Notes

Bitbucket Pipelines document is fragmented everywhere. It always makes me search for a while every time I write a new one for CI/CD. So I'll make a few notes here.

Bitbucket Pipelines Notes

Git

Git - 19 Tips For Everyday Git Use

I’ve been using git full time for the past 4 years, and I wanted to share the most practical tips that I’ve learned along the way. Hopefully, it will be useful to somebody out there

Git

Git - Cách sử dụng git rebase, cách gộp nhiều commit bằng rebase

Trong dự án, code của bạn luôn có sự thay đổi, sau khi push 1 đống commit lên github. Một ngày kia ông Leader kêu lại: "Ê mày, sửa chỗ này, sửa chỗ kia, code không đúng chuẩn rồi, bla bla ...". Thế là phải hồi hì hục cải tiến code, coding style cho "chuẩn".

Git

Git - How to remove untracked files

If you have a bunch of untracked files and want to remove them all in one go then just do this

Git

Git - Cách xóa nhanh tất cả các branch cũ đã merge vào branch master

Nếu bạn có rất nhiều branch trên repo, mỗi branch phát triển 1 chức năng của dự án. Trong số chúng có nhiều branch đã hoàn thành, và đã được merge vào branch chính (master) chẳng hạn, mình gọi các branch này là branch cũ.

Git

Git - Cách xem nội dung 1 file ở branch khác

Nếu bạn đang ở 1 nhánh, và bạn muốn xem nội dung của 1 file nằm ở trên nhánh khác mà không cần phải checkout.

Git

Git - Chỉnh sửa git vừa commit

Cách sửa commit