tuổi trẻ

News

Một nhà lý luận phê bình

PV: Anh nghĩ thế nào về tác phẩm B của nhà thơ F?

Một nhà lý luận phê bình

News

Quét lá đa

TTCT - Luân chuyển thường là gắn với, hoặc để sau này, đảm nhiệm một chức vụ cao hơn, quan trọng hơn. Theo một nghĩa không chính thức, luân chuyển đồng nghĩa với thăng tiến.

Quét lá đa