Test

← Back to All Tags

Javascript

Unit test và Function test

Một hoạt động mang tính sống còn trong các dự án sản xuất hoặc gia công phần mềm, đó là kiểm thử phần mềm (testing).

Unit test và Function test