Status

News

Đàn ông hơn nhau, là ở đàn bà!

Đàn ông không phải hơn nhau về tiền bạc, danh vọng hay địa vị trong xã hội. Thực chất đàn ông hơn nhau ở người phụ nữ đi cùng.

Đàn ông hơn nhau, là ở đàn bà!