Software

← Back to All Tags

News

Quy trình phát triển phần mềm - Mô hình thác nước (waterfall model)

Mô hình thác nước là một mô hình của quy trình phát triển phần mềm, trong đó quy trình phát triển trông giống như một dòng chảy, với các pha được thực hiện theo trật tự nghiêm ngặt và không có sự quay lui hay nhảy vượt pha là: phân tích yêu cầu, thiết kế, triển khai thực hiện, kiểm thử, liên kết và bảo trì.

10 Secrets You Should Have Learned with Your Software Engineering Degree – But Probably Didn’t

It’s an all too common story: You go to school for years and years and walk out with a freshly printed diploma, snag your first job, and yet get immediately blindsided by unwritten rules and other day-to-day complexities that no one bothered to warn you about. And programming is no exception.

10 Secrets You Should Have Learned with Your Software Engineering Degree – But Probably Didn’t