Sách

Book

Tuần này đọc được gì: "Hãy đi rồi sẽ đến"

Đây là một câu chuyện về quá trình khởi nghiệp, cũng với những chia sẻ về khó khăn và kinh nghiệm của tác giả.