Rust Design Patterns

← Rust Tiếng Việt

Design patterns là các những giải pháp giải quyết các vấn đề hay gặp trong thiết kế phần mềm.

Rust có nhiều feature khá đặc trưng. Những feature đặc trưng này giúp loại bỏ hầu hết các vấn đề có thể gặp phải trong các ngôn ngữ lập trình khác. Và một số design patterns trong Rust cũng có thể sẽ rất đặc trưng.

Các nhóm Design Patterns trong Rust:

Rust

Rust Design Pattern: Prefer Small Crates

Prefer small crates that do one thing well. Để có được sự hiệu quả, mọi crate phải được thiết kế tốt, lựa chọn dependencies kỹ càng và càng độc lập càng tốt.

Rust

Rust Design Pattern: Builder Pattern

Builder được sử dụng cực kỳ phổ biến trong Rust so với các ngôn ngữ khác, bởi vì Rust không có overloading.

Rust

Rust Design Pattern: Command Pattern

Ý tưởng cơ bản của Command Pattern là tách các actions thành các object riêng và gọi chúng thông qua parameters.

Rust

Rust Design Pattern: Strategy Pattern

Strategy design pattern là một technique nhằm mục đích phân tách nhiều vấn đề, tách software modules thông qua Dependency Inversion.