plugin

Dev

VS Code - Import Cost

Extension này sẽ hiển thị inline trên VS Code size của package (nodejs) đang được import, như hình dưới đây.

VS Code - Import Cost

Project

Notibar.js

Notibar.js - Lightweight notification bar, no dependency.

Notibar.js