Odoo

Linux

Docker - cài đặt Odoo 8/9 trên Docker

Hướng dẫn cài đặt Odoo 8/9 trên Server Ubuntu chỉ bằng vài bước đơn giản

Docker - cài đặt Odoo 8/9 trên Docker

Linux

Install Odoo 8 in Ubuntu 14.04/15.04

Cài đặt Odoo trên Ubuntu 14.04/15.04

Install Odoo 8 in Ubuntu 14.04/15.04