NPM

← Back to All Tags

Javascript

Yarn: A new package manager for JavaScript

Facebook has launched Yarn

Yarn: A new package manager for JavaScript

Javascript

Big Integer Javascript

Integer trong Javascript giới hạn đến giá trị 18437736874454810627 (tức 2^64−2^53+3). Để xử lý các giá trị lớn hơn nhiều lần với hiệu năng cao, ta có thể sử dụng thư viện Big Integer sau. Big integer cho phép thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, so sánh, ... với các số Integer không giới hạn, miễn sau bạn có đủ RAM.

Big Integer Javascript

Javascript

8 điều React.js beginner nên biết

Mình bắt đầu nghiên cứu và sử dụng React.js một thời gian. Phải nói React và React Native là một trong nghệ của tương lai, sẽ phát triển mạnh.

8 điều React.js beginner nên biết

Javascript

calc.js - evaluate expressions for Math

Flexible expression parser and offers an integrated solution to work with numbers, big numbers, complex numbers, units, and matrices. Powerful and easy to use.

calc.js - evaluate expressions for Math

News

How one developer just broke Node, Babel and thousands of projects in 11 lines of JavaScript

Một lập trình viên vừa gây lỗi hàng loạt cho Node, Babel và hàng nghìn projects khác. Chỉ với 11 dòng Javascript.

Machine Learning

Japanese stopwords package for npm, bower and plaintext

Japanese stopwords, available for npm, bower, plaintext. 日本のストップワード

Japanese stopwords package for npm, bower and plaintext

Javascript

copy.js - simple copy text to clipboard in the browser

Simple copy to clipboard. No Flash.

copy.js - simple copy text to clipboard in the browser

Javascript

Nodejs - Các package mà mọi lập trình viên Nodejs đều phải biết.

Nodejs module (hay npm module) giúp lập trình viên Nodejs phát triển ứng dụng cực nhanh, lý do là các việc cần xử lý hầu hết là các module đã giải quyết cho chúng ta rồi. Sau mình sẽ liệt kê danh sách các module mà bất cứ ai khi bắt đầu học Nodejs đều phải biết.