Howto

Linux

Nginx - adding cross-origin resource sharing (CORS) support to reverse proxied APIs

Example Nginx configuration for adding cross-origin resource sharing (CORS) support to reverse proxied APIs.

Nginx - adding cross-origin resource sharing (CORS) support to reverse proxied APIs

Machine Learning

Tensorflow - cài đặt trên Docker

Docker luôn là giải pháp đóng gói và triển khai các ứng dụng 1 cách nhanh chóng và an toàn. Sau mình xin hướng dẫn các cài đặt Tensorflow trong môi trường container của Docker.

Tensorflow - cài đặt trên Docker