Dev

Dev

Migrating from Vim to NeoVim

I migrated to NeoVim, after six month with Vim.

Migrating from Vim to NeoVim