changelog

Project

saveto.co cập nhật: tự động tag, hỗ trợ ảnh GIF

saveto.co vừa được cập nhật, hỗ trợ chia sẻ ảnh ảnh động và tự động gán nhãn tag với một số nội dung.

Project

Update saveto.co: tìm kiếm và găn tag link

Hiện saveto.co vừa được nâng cấp, các URL được bookmark trên hệ thống hiện có thể được tìm lại thông qua từ khóa, từ khóa được nhập trực tiếp vào thanh URL.

Project

saveto.co nâng cấp chức năng note

Hệ thống service saveto.co dùng để share và shortener URL, home for the best link in the internet.