Behavioural Patterns

← Back to Rust Design Patterns

Rust Design Pattern Groups:

From Wikipedia:
Behavioural Patterns: Design patterns that identify common communication patterns among objects. By doing so, these patterns increase flexibility in carrying out communication.

Rust

Rust Design Pattern: Command Pattern

Ý tưởng cơ bản của Command Pattern là tách các actions thành các object riêng và gọi chúng thông qua parameters.

Rust

Rust Design Pattern: Strategy Pattern

Strategy design pattern là một technique nhằm mục đích phân tách nhiều vấn đề, tách software modules thông qua Dependency Inversion.