Book

← Back to All Categories

Book

Tuần này đọc được gì: "Hãy đi rồi sẽ đến"

Đây là một câu chuyện về quá trình khởi nghiệp, cũng với những chia sẻ về khó khăn và kinh nghiệm của tác giả.

Tuần này đọc được gì: "Hãy đi rồi sẽ đến"