The next goals in this year 2015

Mục tiêu đến hết năm nay.

Cái chưa làm được: Hoàn thành mục tiêu của năm trước :((

Mục tiêu năm nay:

  • Trong tài khoản phải đủ xxx
  • Master in Javascript and Nodejs (+Express, Sails, Angular)
  • Finish 14/23 project in Github
  • Hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học + 1 paper

Try harder !!

Storymục tiêu