Startups2Students

News

CHƯƠNG TRÌNH "Startups2Students" MANG SINH VIÊN TỚI MÔI TRƯỜNG THỰC TẬP SÁNG TẠO

Theo định hướng phát triển của Ban giám đốc mới của Khu Công nghệ Phần mềm –Đại học Quốc gia HCM là xây dựng một cộng đồng tập hợp và đóng góp vào " Hệ sinh thái khởi nghiệp" đã và đang hình thành tại đây.

CHƯƠNG TRÌNH "Startups2Students" MANG SINH VIÊN TỚI MÔI TRƯỜNG THỰC TẬP SÁNG TẠO