Rust

← Back to All Tags

Rust

Rust: cargo-edit

cargo-edit là công cụ mở rộng của cargo cho phép có thêm một số tính năng quản lý dependencies giống như npm hoặc yarn.

Rust: cargo-edit

Rust

Rust: Format Strings in 1.58

Bản cập nhật `Rust 1.58.0` vừa bổ sung một số tính năng mình thấy khá hay về format string.

Rust: Format Strings in 1.58

Rust

Rust: Turbofish ::<> 🐠

Trong trường hợp bạn cần chỉ định kiểu dữ liệu cho một generic function, method, struct, hoặc enum, Rust có một cú pháp đặc biệt để làm điều này gọi là turbofish.

Rust: Turbofish ::<> 🐠

Rust

Rust: FromStr trait

FromStr là một trait để khởi tạo instance từ string trong Rust, nó tương đương abstract class nếu bạn có background OOP.

Rust: FromStr trait

Rust

cheats.rs

This is the best cheat sheet that I have ever seen. It breaks down the different categories, from language constructs, data layouts, types, tooling, etc.

cheats.rs

Rust

Rust: Ownership

Ownership là một trong những tính năng đặc trưng của Rust, đây là cách giúp Rust đảm bảo memory safety mà không cần đến garbage collector.

Rust

Rust Design Pattern: Strategy Pattern

Strategy design pattern là một technique nhằm mục đích phân tách nhiều vấn đề, tách software modules thông qua Dependency Inversion.

Data

Rust và Data Engineering? 🤔

Đối với một Data Engineer như mình, ưu tiên chọn một ngôn ngữ dựa trên việc nó có giải quyết được hết hầu hết các nhu cầu và bài toán của mình hay không: Data Engineering, Distributed System và Web Development. Và cuối cùng mình dự định sẽ bắt đầu với Rust, bởi vì ...

Rust và Data Engineering? 🤔