Rust Basic

← Back to All Tags

Rust

Rust: FromStr trait

FromStr là một trait để khởi tạo instance từ string trong Rust, nó tương đương abstract class nếu bạn có background OOP.

Rust: FromStr trait

Rust

cheats.rs

This is the best cheat sheet that I have ever seen. It breaks down the different categories, from language constructs, data layouts, types, tooling, etc.

cheats.rs

Rust

Rust: Ownership

Ownership là một trong những tính năng đặc trưng của Rust, đây là cách giúp Rust đảm bảo memory safety mà không cần đến garbage collector.