Phát triển phần mềm

News

Quy trình phát triển phần mềm - mô hình xoắn ốc (The Boehm's spiral model)

Mô hình xoắn ốc có thể được xem là sự kết hợp giữa mô hình thác nước và mô hình mẫu và đồng thời thêm một thành phần mới - phân tích rủi ro.

Quy trình phát triển phần mềm - mô hình xoắn ốc (The Boehm's spiral model)

News

Quy trình phát triển phần mềm - Mô hình thác nước (waterfall model)

Mô hình thác nước là một mô hình của quy trình phát triển phần mềm, trong đó quy trình phát triển trông giống như một dòng chảy, với các pha được thực hiện theo trật tự nghiêm ngặt và không có sự quay lui hay nhảy vượt pha là: phân tích yêu cầu, thiết kế, triển khai thực hiện, kiểm thử, liên kết và bảo trì.

Quy trình phát triển phần mềm - Mô hình thác nước (waterfall model)