note

← Back to All Tags

Data

PySpark - Thiếu thư viện Python trên Worker

Apache Spark chạy trên Cluster, với Java thì đơn giản. Với Python thì package python phải được cài trên từng Node của Worker. Nếu không bạn sẽ gặp phải lỗi thiếu thư viện.

Project

saveto.co nâng cấp chức năng note

Hệ thống service saveto.co dùng để share và shortener URL, home for the best link in the internet.

saveto.co nâng cấp chức năng note